Poštovani, 

članovi SZG Daruvara naše obaveze prema davateljima financijskih sredstava su „Programu javnih potreba u sportu za 2024. godinu“, što je naša obaveza, a koja je i propisana Uredbom Državnog ureda za udruge još 2015. godine, a istom nas obavezuje da to uradimo po propisanom redoslijedu i prema određenim obrascima.

Raspodjela i bodovanje rada sportskih udruga članica će dalje ići prema utvrđenom načinu donesenom Odlukom Skupštine SZG Daruvara, a ostali uvjeti su određeni samom Uredbom Državnog ureda za udruge, a usklađene su sa istim obrascima koje SZG Daruvara ima obvezu predavati Gradu Daruvaru kada se javlja na natječaj putem kojeg većinu sredstava prebacuje prema Vama.

Pripremili smo za Vas svu dokumentaciju koja sadrži:

  • JAVNI NATJEČAJ ZA ČLANICE SZG DARUVARA za prijavu programa /projekta javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2024. godinu
  • Obrazac opisa programa/projekta
  • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora financiranja u 2023. godini
  • Obrazac za prijavu sportske priredbe
  • Obrazac za prijavu potpore naknade stručne osobe (samo za dosadašnje korisnike)
  • Obrazac financijskog izvještaja za 2023. godinu o iskorištenim sredstvima dobivenim iz sredstava SZG Daruvara (potvrde transakcija, računi i dr.)
  • Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (Financijsko izvješće za 2023. godinu – predano i ovjereno od strane FINA-e)
  • Obrazac proračuna za 2024. godinu
  • Upute za prijavitelje za 2024. godinu

Ugovori o korištenju i dodjeli financijskih sredstava su pripremljeni za sve udruge članice Zajednice i isti će se potpisati po primitku gore navedene dokumentacije u tajništvu SZG Daruvara po pozivu u narednom periodu s čime stječete i sva prava ostvarivanja sredstava iz Proračuna Grada Daruvara i Financijskog plana SZG Daruvara u skladu sa ostvarenim bodovima kroz Kriterije.

Za svu pomoć i pitanja za Vas je na raspolaganju tajništvo SZG Daruvara  na e-mail sportska.zajednica.grada.daruvara@bj.t-com.hr,  tel. 043/333-927 ili mob. 098/782-204.